сряда, 28 септември 2011 г.

ДАКОРОМЪНИТЕ В БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ

Акад.проф.Атанас Иширков/1868-19378/ е български етнограф и географ.Той е първият изследовател-географ,който поставя началото на системните географски проучвания на селищата у нас.
А.Иширков публикува в "Известия на Народния етнографски музей",1921 г.,кн.1,стр.73-89 проучването си "Дакоромъните в Балкански полуостров".Ето и няколко интересни абзаца от тази статия:

"Дунавска България,особено земите край Дунава,били поради това обезлюдени и турското правителство се грижело да ги засели първо с ромъни,а после с татари и черкези.Ромъните от Влашко предпочитали турското робство пред тежката служба в мушиите на чокоите,а турците подпомагали по всякакъв начин заселването между българите привикналата на потисничество и покорна румънска народност,която била чужда на славянския елемент и неговите стремежи...
Когато се въвела задължителната военна служба в Ромъния според "Органическия регламент" в 1831 година,се засилило още повече бягството на ромънски младежи в Турция,дето християните се освобождавали от военна служба...
В Плевенски окръг според статистиката от 1905 година-10872 ромъни или 3.2% от населението на окръга.Най-много ромъни живеят в Никополска околия 10208 или 20% от населението на околията...
Ромъните се селили обикновено в изоставените или слабо заселените български села,затова последните носят и до днес своите български имена.Малко са ромънските села в крайдунавска България,които имат ромънски наименования,каквито са:Гяурени,Урсоя,Макреш,Магура и Фундени."

Това е етнографска карта на Балканския полуостров,изработена от проф.А.Иширков.Картата изобразява разположението на етносите през 1912 г.Румънският етнос е оцветен в лилаво/аз допълнително съм го маркирал с червен пунктир!/:


Няма коментари:

Публикуване на коментар