вторник, 27 септември 2011 г.

В ЗЕМЯТА НА ТРИБАЛИТЕ
Трибалите(Triballoi,Triballi), като име на едно от тракийските племена, населявали Дунавската равнина, се споменава за първи път през 5 в. пр.н.е. от Херодот. В хронологията им няма много важни събития. Най-знаменателното от тях, че разбиват армията на Филип II
Македонски през 339 г.пр.н.е. По-късно битката им с Александър I(Македонски) завършва почти реми.

През 2 в.н.е. те се споменават от Клавдий Птолмей(Claudius Ptollemaeus) в неговото произведение "География"(Geographia,III,10,5):

"Западната част на Долна Мизия се населява от трибалите... Градовете разположени покрай Данубиус/дн.Дунав/ са следните-... Трибалски Ескус/дн.Гиген/...Димум/дн.Белене/... Нове/дн.Свищов/..."

Това е копие от "Девета карта на Европа"(Europa IX Tabula) на географа от Александрия,Птолемей. С червен шрифт съм означил местоположението на Ескус и племето трибали около него:

В землищата на селата Дъбован и Загражден има много изкуствено създадени могили, за които се предполага, че са принадлежали на траките. През 1951 г. трактористът Минчо Кожухаров/от с.Дъбован/ при изкопни работи в местността Пиперова могила/в землището на Дъбован/ открива находка от бронзови монети с изображението на тракийски цар. В последствие могилата е изследвана от учени на БАН.

В землището на с.Загражден има подобна могила-Мъгура але Чукърлия/Чекърлиева могила или Чукурлиева могила/, която все още не е проучена. Местността се намира на югозапад, на 3 км от с.Загражден. В миналото там са били нивите на рода Чекърлиеви.

А това е най-известното съкровище, открито в земите на трибалите, Рогозенското съкровище/от с.Рогозен, Врачанска област/:


Няма коментари:

Публикуване на коментар