четвъртък, 15 септември 2011 г.

ВАЙГАНД ЗА РУМЪНСКИЯ ГОВОР В МЪГУРАПроф.Густав Вайганд(Gustav Weigand 1860-1930) е завършил романска филология в Лайпцигския университет.Той е немски езиковед,специалист по балкански езици и особено балканските романски езици и диалекти(румънски,арумънски и мегленорумънски).Вайганд има важен принос към румънската диалектология.
През лятото на 1905 г. Густав Вайганд посещава България.Част от маршрута на пътуването му включва и никополските села.Когато се завръща в Лайпциг публикува Rumänen und Aromen in Bulgarien.G.Weigand.Leipzig 1907/"Румънци и арумъни в България".Бележката за Мъгура(Загражден) в тази монография е малка,но показателна:


"Плевенски окръг.Никополска околия.Мъгура,Черчеланска община,румънско село на Дунава,28 км западно от Никопол с 952 души жители."


А през 1908 г. вече Вайганд публикува Linguischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebiets.Leipzig/"Лингвистичен атлас на дакорумънското езиково пространство".
Това е картата,поместена в тази монография.На нея са отбелязани местата,където се говори румънски език(светлосин цвят):От тази карта направих извадка,на която се вижда светлосин езиков остров в Никополско:

В по-добро увеличение се вижда и местоположението на село Загражден,което до 1935 г. е носило името Мъгура(Măgura).Заградил съм селото с червен правоъгълник:
Няма коментари:

Публикуване на коментар